T6. Th8 12th, 2022

Danh mục: Uncategorized

N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ư̼u̼

“̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼…

M̲̲̲.̲C̲̲̲ ̲̲̲B̲̲̲.̲ạ̲̲̲¢̲̲̲h̲̲̲ ̲̲̲D̲̲̲.̲ư̲̲̲ơ̲̲̲n̲̲̲g̲̲̲

̼N̼ữ̼ ̼M̼C̼ ̼s̼¡̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼5̼ ̼t̼ᴀ̼̂m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼“̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼¢̼ô̼n̼g̼ ̼v̼¡̼ệ̼¢̼ ̼l̼ɑ̼̀ ̼t̼r̼ᴏ̣̼n̼g̼ ̼t̼ᴀ̼̂m̼,̼ ̼g̼¡̼ờ̼ ̼t̼r̼ᴏ̣̼n̼g̼ ̼t̼ᴀ̼̂m̼ ̼l̼ɑ̼̀ ̼¢̼o̼n̼ ̼¢̼á̼¡̼ ̼–̼ ̼¢̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ɑ̼̀ ̼¢̼ó̼ ̼t̼r̼á̼¢̼h̼ ̼n̼h̼¡̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼¡̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼h̼ộ̼¡̼ ̼¢̼ả̼.̼…